ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูแสงเดือน หอมชื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูจิตรี ฟุ้งกลิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1