ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูวราพร นุยา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูจิตรี ฟุ้งกลิ่น
ครู คศ.2

ครูอนิวรรต อำพล
ครูผู้ช่วย