คณะผู้บริหาร

ดร.ฐาปณี พวงงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูสุธีกานต์ ทัพนาค
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูกุลนันทร์ แนวนาค
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

ครูพักตร์วิภา สามหมอ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ปวีณา จรรยาขจรกุล
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ