ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายสุริน โคเฟื่อง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวุฒิชัย ภูมิภาค
พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก เปียธัญญา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชาญชัย ช่วงโชติ
ช่างไฟฟ้า