ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายชาญชัย ช่วงโชติ
ช่างไฟฟ้า

นายวุฒิชัย ภูมิภาค
พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก เปียธัญญา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุริน โคเฟื่อง
พนักงานรักษาความปลอดภัย