ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวนฤมล ปรางทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมนต์สิริ แช่มช้อย
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายจิตตินันท์ ทศราช
เจ้าหน้าที่ธุรการและสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอชิรญา พรมใบเงิน
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล