ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ครูสาธนี โพธิศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ครูกุลนันทร์ แนวนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูนริศ จีรบวร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3