ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ครูมัณฑนา วัฒนเสย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ครูดนัย ดอนมอญ
ครู คศ.2

ครูวราพร นุยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ครูนิรมล วิบรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

ครูจิรพันธ์ จารุเดชารัตน์
ครู โครงการ Teach for Thailand

ครูวรกัญญา มีสุข
ครู โครงการ Teach for Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1