ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ครูตฤณเศรษฐ์ วาสนกมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ครูพัตรพิมล คนสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ครูปวีณา จรรยาขจรกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ครูณภัทร สล้างสุขสกาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูจิรากิตติ์ แสงลี
ครู โครงการ Teach for Thailand