ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

ครูพรพรรณ ประเสริฐสุขรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

ครูณภัทร สล้างสุขสกาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1