ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ครูอรอุษา จันทน์ผลิผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ครูจิตรี ฟุ้งกลิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1