ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ครูอรอุษา จันทน์ผลิผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ครูจิตรี ฟุ้งกลิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูสุพิชญา ทรัพย์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูยุทธนา ต้ายไธสง
ครู โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต

ครูเติมพงศ์ กิจจานุลักษ์
ครู โครงการ Teach for Thailand