ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูพรพรรณ ประเสริฐสุขรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูพิชญุตม์ ปฐมสีมากุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูมานนท์ ภาษีเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ครูอุสา เอี่ยมสะอาด
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน