ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 48267
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 48280
แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 12.33 KB 48390
แบบฟอร์มตารางเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.65 KB 48206
แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 12.42 KB 48240
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.4 KB 48458
แบบฟอร์มโครงการสอน Course Outline Word Document ขนาดไฟล์ 36.17 KB 48097
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.57 KB 48096
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 30.22 KB 48167
แบบประเมินสื่อการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.52 KB 54521
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 37.86 KB 48349
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.27 KB 48417
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.13 KB 48339
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.64 KB 48407
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.86 KB 48080
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 48280
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.25 KB 48280
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.31 KB 48254
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.11 KB 48427
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 48491
ตราโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48427