ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 48379
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 48393
แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 12.33 KB 48501
แบบฟอร์มตารางเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.65 KB 48311
แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 12.42 KB 48361
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.4 KB 48561
แบบฟอร์มโครงการสอน Course Outline Word Document ขนาดไฟล์ 36.17 KB 48206
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.57 KB 48217
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 30.22 KB 48269
แบบประเมินสื่อการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.52 KB 54621
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 37.86 KB 48451
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.27 KB 48521
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.13 KB 48439
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.64 KB 48505
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.86 KB 48181
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 48378
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.25 KB 48383
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.31 KB 48352
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.11 KB 48529
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 48591
ตราโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48528