ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร 


ระบบงาน

ชาย

หญิง

รวม

วุฒิการศึกษา

รวม

อนุ

ปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ฝ่ายบริหาร

-

2

2

-

-

1

1

2

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

-

4

4

-

2

2

-

4

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

2

2

4

-

2

2

-

4

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

1

4

5

-

4

1

-

5

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

1

3

4

-

4

-

-

4

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

-

4

4

-

2

2

-

4

กลุ่มสาระฯศิลปะ

1

2

3

-

3

-

-

3

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

3

3

6

-

5

1

-

6

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

3

4

7

1

6

-

-

7

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แนะแนว

- บรรณารักษ์

-

1

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

รวม

12

29

41

1

30

9

1

41ตำแหน่ง

จำนวนคน

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

-

2

2

ครู

8

25

33

รวมข้าราชการครู

8

27

35

ลูกจ้างประจำ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

2

-

2

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

2

-

2

ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า)

1

-

1

ลูกจ้างประจำ (ช่างฝีมือทั่วไป)

2

-

1

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

3

-

3

ลูกจ้างชั่วคราว (ครูเจ้าของภาษา/ครูพิเศษ)

1

2

3

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)

1

3

4

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)

1

-

1

รวมบุคลากรทางการศึกษา

13

5

18

รวมทั้งสิ้น

21

32

53