ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

- จำนวนผู้บริหาร 1  คน   ครูประจำการ 27 คน   ครูอัตราจ้าง/ครูโครงการ/ครูต่างชาติ 10 คน
 
- ลูกจ้างประจำ  4  คน    ลูกจ้างชั่วคราว 6  คน

รายการ จำนวน
3.1 ผู้บริหาร 1
3.2 ครูประจำการ
     1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
     2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
     3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
     4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา
     6)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ
     7)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     8)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ
     9)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
2
4
3
5
3
3
3
4
-
รวม 28
3.3  ครูอัตราจ้าง/ครูโครงการ/ครูต่างชาติ 10
3.4  ลูกจ้างประจำ 4
3.5  ลูกจ้างชั่วคราว 6
รวมทั้งหมด 48