ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 
วิสัยทัศน์

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  เป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม นำวิชาการ
สร้างงานอาชีพ สู่มาตรฐานสากล ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ  ปัญญฺา  สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
มารยาทงาม กิจกรรมดี มีทักษะอาชีพ
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
รักดี มีคุณธรรม