ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์
 
วิสัยทัศน์

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  เป็นโรงเรียนคุณธรรม มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 

นำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ  ปัญญฺา  สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง  รักดี  มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนวิถีธรรม