ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เดิมชื่อโรงเรียนวัดดาวคนอง เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทสหศึกษา  

 (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)  สังกัดกองมัธยมการศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

        สถานที่ตั้ง  เลขที่ 162  ซอยเจริญนคร 65 ถนนเจริญนคร  แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี   กรุงเทพฯ  10600 

   การจัดตั้ง    พ.ศ. 2504    พระครูนนทสารคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวคนอง   ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอธนบุรี ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึ้น โดยใช้ที่ดินของวัดและที่ดินซึ่งเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมเนื้อที่ประมาณ  2  ไร่  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบ  และจัดสรรงบประมาณให้จำนวน  250,000  บาท   เป็นค่าก่อสร้างอาคารแบบ     ป.004   จำนวน   1   หลัง

มีนักเรียนในปีแรก  185  คน  ครู  7  คน  มีนายวีระ  นวพันธุ์  เป็นครูใหญ่

        พ.ศ. 2509  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 004  เพิ่มอีก  1  หลัง

        พ.ศ. 2513  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน  1  หลัง

        พ.ศ. 2516  ได้โอนไปสังกัดส่วนกลาง  โดยสังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา

        1  เมษายน  2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัดดาวคนองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโอนไปสังกัด   กองการมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

        17  มกราคม  2522   กรมสามัญศึกษา   ทำสัญญาเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นอีก  4   ไร่   2   งาน  60   ตารางวา พร้อมกับให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  2 หลังเป็นเงิน  360,000  บาท

        พ.ศ. 2523    กรมสามัญศึกษา   ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน   6,740,000   บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (พ 525)   5  ชั้น  20  ห้องเรียน

        1  ตุลาคม  2524   วัดดาวคนองได้โอนสิทธิ์การเช่าที่ดินจำนวน  1  ไร่  2  งาน  60  ตารางวา   ซึ่งเช่าไว้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้โรงเรียนเป็นผู้เช่าเอง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 6ไร่ 1งาน 43 ตารางวา

        พ.ศ. 2527  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  4,770,000 บาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (พ 525)  5  ชั้น   20   ห้องเรียน  และจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเดียวกันนี้อีก  1,993,000  บาท   ในปีงบประมาณ  2529
 24   มกราคม  2529      กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนวัดดาวคนองเป็นโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง