ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทางด้านศิลปะ กีฬาและทักษะอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจที่ 7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
พันธกิจที่ 8 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา


เป้าหมายประสงค์
1) โรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐชั้นนำ
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารสองภาษา มีความล้ำหน้าทางความคิด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความเป็นพลโลก
3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมได้ตามมาตรฐานการศึกษา
4) ผู้เรียนมีศักยภาพที่เป็นเลิศทางด้านศิลปะ กีฬา และทักษะอาชีพ
5) ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
7) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพร้อมต่อการเรียนรู้
8) ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2) ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความเลิศทางด้านกีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ
3) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
5) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม
6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน