ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรมครู
สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดย อาจารย์ขวัญเรือน โปรียานนท์ (อ่าน 7287) 07 ต.ค. 56
แบบทดสอบการอ่าน โดยอาจารย์ขวัญเรือน โปรียานนท์ (อ่าน 5349) 07 ต.ค. 56
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหมอภาษาพัฒนาเยาวชน (อ่าน 5686) 07 ต.ค. 56
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย โดย อาจารย์ขวัญเรือน โปรียานนท์ (อ่าน 7286) 03 ต.ค. 56