ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.13 KB 146
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.64 KB 128
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.86 KB 121
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 127
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.25 KB 114
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.31 KB 129
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.11 KB 147
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 115
ตราโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 186
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 25
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 23
แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 12.33 KB 24
แบบฟอร์มตารางเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.65 KB 23
แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 12.42 KB 21
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.4 KB 23
แบบฟอร์มโครงการสอน Course Outline Word Document ขนาดไฟล์ 36.17 KB 22
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 36.57 KB 25
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 30.22 KB 20
แบบประเมินสื่อการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.52 KB 26
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 37.86 KB 26
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.27 KB 26