กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมชุมนุม/OIC

3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์